Welcome to Division Dental Studio! 

Our Mission at Division Dental Studio is to provide comprehensive dental care for the whole family in a relaxing, comfortable, state of the art facility.  Our kind and experienced team take great pride in making sure every patient has an extraordinary dental experience by providing high quality dental care in a compassionate, gentle and friendly manner.

 We continually strive to implement new technology and expand our knowledge through a dedication to continuing education and team enrichment.  We take pride in keeping our patients comfort and safety a top priority by meeting and exceeding all OSHA (Occupations Safety and Health Administration) and CDC (Center for Disease Control) standards. 

 

 

Spa-like amenities

*Lavender/lemongrass warm neck wrap

*Aromatherapy

*Coffee/Tea/Water beverage center

*Noise canceling headphones

*i-Pod and i-Pad

*i-Tunes or Pandora music of your choice

*Eyemasks

*The Wand anesthetic delivery system

*Personal chap stick

*Tranquil diffused scents throughout office 

*Therapy dog

 

 

Division

 Dental Studio

1900 Division St. #2

Bemidji, MN 56601

218-333-8832

 fax #: 218-333-1352

divdental@paulbunyan.net

 

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing. Spanish: Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos. Hmong: Peb yuav tsum nrhiav kev pab-dawb los ntawm kev pab cuam txhais lus rau cov neeg uas hais lus peb yeej tau hnov hauv peb txoj kev kawm thiab tus uas tsis paub hais lus Askiv txaus los tham rau peb txog cov kev pab kho hniav peb muaj. Cushite (Oromo): Wayita hojjii keenyatti Afaanota garaa garaagaraa namoota dubbatani fi tajaajila yaalaa nuti kenninuuf kan nu dandeessisu namoota dandeettii Aaan Ingilliffaa gahaa ta’e hin qabneef deeggarsa afaanii kanfaltii irraa bilisa ta’e kennuudhaaf tarkaanfii bu’a qabeessa ta’e ni fudhanna. Vietnamese: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp. Chinese: 我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理 Russian: Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем. Laotian: ພວກເຮົ າຈະໃຊ້ຂັ ້ນຕອນທີ ່ ເໝາະສົມ ເພື ່ ອໃຫ້ໍ ບິ ລການຊ່ ວຍເຫືຼ ອດ້ ານພາສາບໍ ່ ເສຍຄ່ າແກ້ຄົນຜູ້ີ ່ ທເວົ ້ າພາສາທີ ່ ພວກເຮົ າອາດຈະໄດ້ິ ຍນຢູ່ ໃນການຝຶ ກຊ້ອມຂອງພວກເ ົ ຮາ ແລະ ຜູ້ີ ່ ທໍ ່ ບເວົ ້ າພາສາອັງກິ ດໄດ້ີ ດພໍ ເພື ່ ອລົມກັບພວກເຮົ າກ່ ຽວກັບການເບິ ່ ງແຍງດູ ແລແຂ້ວທີ ່ ພວກເຮົ າກໍ າລັງຈັດໃຫ້ . Amharic: አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ልንሰማቸው የምንችል የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩና ስለምንሰጠው የጥርስ ሕክምና ለመነጋገር የሚያስችል በቂ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ለሌላቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ለመስጠት ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እንወስዳለን፡፡ Success.ADA.org | © 2016 American Dental Association. All rights reserved. 2 Karen: German: Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten. Mon-Khmer, Cambodian: េយើងខ� � ំនឹង�ត់ វ�ន�រសមេហតុផលេដើម្បីផ�ល់ជូននូ វេស�ជំនួយ��េ�យឥតគិតៃថ�ដល់អ�កនិ�យ��ែដលេយើង � ខ� � ំចង់�� ប់េ�ក� �ង�រអនុវត� របស់េយើងខ� � ំ និងអ�កែដលនិ�យ��អង់េគ�សមិនសូ វ�នល� ក� �ង�រនិ�យមក�ន់េយើងខ� � ំអំពី�រែថ� ំ�ត់េធ�ញែដលេយើងខ� � ំកំពុ ងផ�ល់ឲ្យ។ Arabic: سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة للأشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من المرجح أن نستمع إلیھا خلال ممارستنا والذین لا یتقنون تحدث الإنجلیزیة بشكل جید یمكنھم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة الأسنان التي نقدمھا. French: Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d'assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d'entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons. Korean: 저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다 Tagalog: Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

We are continuously working to improve the accessibility of content on our website. Below, you’ll find a few recommendations to help make your browsing experience more accessible:

 

If you have trouble seeing web pages, the US Social Security Administration offers these tips for optimizing your computer and browser to improve your online experience.

 • Use your computer to read web pages out loud

            • Use the keyboard to navigate screens

• Increase text size

• Magnify your screen

• Change background and text colors

• Make your mouse pointer more visible (Windows only)

 

 If you are looking for mouse and keyboard alternatives, speech recognition software such as Dragon Naturally Speaking may help you navigate web pages and online services. This software allows the user to move focus around a web page or application screen through voice controls.

 

 If you are deaf or hard of hearing, there are several accessibility features available to you:

 

 Closed Captioning:

 Closed captioning provides a transcript for the audio track of a video presentation that is synchronized with the video and audio tracks. Captions are generally visually displayed over the video, which benefits people who are deaf and hard of hearing, and anyone who cannot hear the audio due to noisy environments. Most of our video content includes captions. Learn how to turn captioning on and off in YouTube.

 

Volume Controls:

 Your computer, tablet, or mobile device has volume control features. Each video and audio service has its own additional volume controls. Try adjusting both your device’s volume controls and your media players’ volume controls to optimize your listening experience. If the recommendations above do not meet your needs, we invite you to contact us at [218-333-8832] for assistance.